'It is more blessed to give than to receive.'

"Cho đi là được phước hơn nhận lãnh"
Dâng hiến bằng ứng dụng Tithely
Mobile-giving app

Tải ứng dụng Tithely và gõ vào tên Hội Thánh Vietnamese NextGen Church để bắt đầu dâng hiến.
Quý vị sẽ nhận được đầy đủ các thông tin dâng hiến và báo cáo khai thuế cuối năm.

Tại Hội Thánh VNextGen - Thế Hệ Nối Tiếp, các nguồn dâng hiến tài chính được đầu tư hoàn toàn vào các mục vụ như rao truyền Phúc Âm, làm chứng, môn đồ hoá, thờ phượng, cơ sở, tài liệu học Kinh Thánh và nhiều sinh hoạt khác. Tấm lòng dâng hiến rời rộng của quý vị góp phần rất lớn trong việc xây dựng và phát triển Hội Thánh Chúa.

Xin chân thành cám ơn. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước quý vị!