Welcome to VNextGen Church
SỨ MẠNG & KHẢI TƯỢNG

VNextGen Church là một Hội Thánh Việt Nam dưới tổ chức Assembly of God, US. Chúng tôi được kêu gọi để mang Tin Lành của Chúa Jesus đến với tất cả mọi người, đặc biệt là thế hệ kế tiếp được Chúa trao cho sứ mạng dấy lên ngọn lửa phấn hưng dân tộc Việt Nam.

Sự khao khát của chúng tôi là để nhìn thấy quyền năng của Chúa Jesus biến đổi đời sống của nhiều người không bất kể hoàn cảnh nào. Khải tượng của chúng tôi là để làm chứng và giảng dạy cho người Việt ở Mỹ và người Việt trên khắp toàn cầu bằng tình yêu của Đấng Christ và bằng quyền năng của Chúa Thánh Linh để qua đó chúng ta sẽ thấy sự mở rộng Vương Quốc của Chúa trên dân tộc Việt Nam.

VNextGen Church tồn tại là để tìm kiếm những người hư mất, để môn đồ hóa, và để xây dựng Vương Quốc của Đức Chúa Trời theo ý muốn tốt lành của Ngài.

MISSION & VISION
VNextGen Church is a Vietnamese Assembly of God church. We are called to bring the good news of Jesus Christ to people, especially to the next generation, with the mission from God to bring revival fire upon Vietnam.
Our desire is to see the power of God transform lives regardless of circumstances. Our vision is to reach out to the Vietnamese in the US and the Vietnamese all around the world by the love of Christ and by the power of the Holy Spirit so that we can expand the Kingdom of God in Vietnamese communities.
VNextGen Church exists to seek after the lost, to disciple people, and to build God's Kingdom according to His will.