SỨ MẠNG & KHẢI TƯỢNG
Mission & Vision

Thế hệ kế tiếp được Chúa trao cho sứ mạng dấy lên ngọn lửa phấn hưng dân tộc Việt Nam.

Learn More
home
Sunday Worship
Thờ phượng Chúa Nhật
12:30 PM | Central Time 
 
place
Location
VNextGen
1809 S Racine Ave Chicago IL 60608

CORE VALUE - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NỀN TẢNG LỜI CHÚA - TRỌNG TÂM ĐẤNG CHRIST - QUYỀN NĂNG THÁNH LINH