Khi học biết về Vương Quốc Đức Chúa Trời chúng ta sẽ nắm rõ cách vận hành của Chúa. Chúng ta sẽ khám phá được suy nghĩ, quan điểm của Chúa là như thế nào!

Nhưng nếu một người biết tập trung vào những điều có giá trị, những điều thuộc về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, chắc chắn sẽ không luống công.

Nhà trên đất do con người xây rồi sẽ qua đi, nhưng nhà trên trời do Đức Chúa Trời xây mãi mãi trường tồn.

Đầu tư vào Chúa để nhận lãnh sự phước hạnh lâu dài. Nơi đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được Vương Quốc Đức Chúa Trời là như thế nào!