VUA chúng ta không blệ thuộc vào những điều ca đời này, tuy nhiên Ngài thuộc về vương quốc mà vượt quá những sự xác tht của đời này. 

Chúa Giê-xu cai trbằng tình yêu thương và sự công bình. Ngài cai trbằng sự phc v, khiêm nhường hmình. Đó là ldo ti sao Kinh Thánh chép rằng Vương Quốc Ngài scòn mãi đời đời.

Vua Giê-xu đã làm gương trong sự khiêm nhường thể hiện không những bằng lời nói mà chành động và sự phc vca Ngài đối với chúng ta. Chúng ta cng cần trở nên nhNgài!