Chúa tạo dựng con người rất đặc biệt và Ngài ban cho con người quyền cai trị trên các tạo vật của Ngài, tuy nhiên, do tội lỗi từ Adam và Eva nên chúng ta đã đánh mất quyền ấy.

Tin vui cho chúng ta là những gì A-dam đánh mất thì Chúa Je-sus đến để khôi phục. A-dam đã sụp đỗ thì chính Chúa Je-sus ban lại sự sống.

Chúa Je-sus đến để mang lại sự tự do cho chúng ta. Ngài đến để khôi phục những gì đã đánh mất!

Khi chúng ta chung ách với Chúa Je-sus, chúng ta sẽ bước đi đều đặn với Ngài, chúng ta sẽ không lệch hướng. Chúng ta sẽ ở gần gũi với Chúa, luôn được ở trong sự thông công với Ngài.