Thờ Phượng Tự Do | Sứ Điệp Bất Ngờ Đến Từ Chúa Thánh Linh

Sunday, Nov 26, 2023

Chúa Thánh Linh hiện diện mạnh mẽ trong buổi nhóm.

Sứ điệp tuần này sẽ dời lại tuần tiếp theo.

Hãy cùng thờ phượng tự do trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, để hiểu tấm lòng của Chúa dành cho mỗi chúng ta!