Chúa Jesus sinh ra đã là Vua rồi. Vị trí của Ngài đã được ấn định thậm chí trước khi sinh ra. Vì trước khi làm người, Ngài đã là Chúa và đã là Đấng góp phần vào công cuộc sáng tạo trời đất muôn vật và cả con người. Cho dù con người có nhận biết Chúa hay không, cuộc đời ngắn ngủi mỗi người sẽ qua đi, nhưng sự cứu rỗi đời đời trong Chúa Jesus sẽ còn lại đời đời.

Cho dù chúng ta có tài giỏi đến đâu, học thức cao sâu đến mấy, trước mặt Chúa Jesus, Vua các Vua và Chúa các Chúa, chúng ta cũng cần nhận thức vị trí của mình để cúi xuống thờ phượng Ngài.

Niềm vui trong Chúa không phải chỉ là một sự vui mừng tạm thời thôi, mà niềm vui đó sẽ còn mãi cho chúng ta.