Sứ điệp đầu năm mới 2024 bắt đầu với thái độ và sự đầu tư "đầu vào" của một người, đặc biệt là cơ đốc nhân! Nhiều lúc chúng ta dễ than van, không thoả lòng với những gì xảy ra cho chúng ta. Mặc dầu chúng ta không kiểm soát được điều gì sẽ xảy ra, tuy nhiên, điều gì chúng ta gieo ắt chúng ta sẽ gặt... Đây là một lẽ thật từ Kinh Thánh, bạn có thể quyết định được kết quả của đời sống mình có phước hạnh hay không, rằng bạn có được thừa hưởng những bông trái tốt lành hay không...
<<< YOU REAP WHAT YOU SOW >>>