Chúng ta cần cảnh giác với những công việc của sự tối tăm để biết cách vượt qua các mưu chước của chúng nó.

Chúng ta cần trang bị cho mình sự hiểu biết về lời Chúa đủ sâu rộng để khi khó khăn, hoạn nạn, và bắt bớ ấp đến thì mỗi chúng ta cũng sẽ vượt qua.

Đời sống chúng ta với Chúa cũng vậy, nếu có quá nhiều sự cản trợ thì chúng ta không thể tăng trưởng được.