Chủ đề: Trở Thành Người Thờ Phượng Thật

Là một người thờ phượng thật là khi chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Điều đó được thể hiện qua tình yêu thương, lời khen ngợi, sự tạ ơn, sự phục tùng và sự cam kết sống một đời sống vâng phục Chúa.

Xin Chúa tuôn đổ tình yêu của Ngài trên mỗi chúng ta để chúng ta nếm trải được tình yêu đó và ngày càng khao khát chính mình Ngài trên đời sống chúng ta.

Hãy cẩn thận thờ phượng Ngài dựa trên lẽ thật của Ngài. Hãy nghiêm túc chạy đến và cầu nguyện với Chúa, hãy ăn năn và xin Chúa cho con kinh nghiệm Chúa nhiều hơn để chính con cũng sẽ thờ phượng Chúa và yêu mến Ngài với hết cả tấm lòng, hết cả linh hồn và sức lực của con.