Mỗi giây phút trong cuộc đời chúng ta, Đức Chúa Trời thấy hết. Ngài quan sát từng cách ứng xử, hành động, cách chúng ta đối đáp người khác và tất cả mọi sự.

Bạn có thể qua mắt người khác, nhưng bạn không thể qua mắt Chúa. Trong mọi trưởng hợp trong cuộc sống hãy tin cậy Chúa, do dù trong ghịch cảnh, cũng hãy tin cậy Chúa.

Chính Chúa sẽ là Đấng ở cùng, mở đường và không bao giờ làm chúng ta thật vọng khi chúng ta hết lòng tin cậy Ngài.

Đừng bị phân tâm vì đời này quá nhiều khiến chúng ta không nhận biết chương trình của Chúa cho mỗi chúng ta. Hãy tiếp tục tìm kiếm Ngài trên chặng đường của mỗi chúng ta.