Mục đích của mỗi chúng ta KHÔNG PHẢI để sống cho vinh hiển cá nhân mình, mà là tập trung dâng Chúa mọi vinh hiển.

Ngài là tiêu chuẩn tuyệt vời nhất để chúng ta sống một đời sống mang mọi sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

Khi bạn đã tiếp nhận Chúa, chính Đức Thánh Linh đã ấn chứng rằng bạn thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta đã có thể rao báo và chia sẽ về Danh Chúa cho người khác.