Đức Chúa Jêsus đến và phán với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế." Ma-thi-ơ 28:18-20

Chúng tôi vui mừng đón tiếp gia đình giáo sĩ Daniel & Khuyên Bryner đến Hội Thánh để chia sẽ về mục vụ cho người Việt tại Campuchia. 

Giáo sĩ Khuyên là tác giả thông dịch phần chú giải Kinh Thánh của Bản Kinh Thánh học thuật đầu tiên tại Việt Nam (Fire Study Bible)