Sự kiện Chúa Phục Sinh là niềm hi vọng cốt lõi trong niềm tin của mỗi chúng ta. Nếu Chúa Giê-su không sống lại sau 3 ngày, thì mỗi chúng ta sẽ không có hi vọng về sự cứu rỗi cho chính mình. Hãy theo dõi bài giảng để thấy được sự sống lại của Chúa Giê-su quan trọng như thế nào.

#1 Sự rao giảng lời Chúa là vô ích.

#2 Đức tin nơi Chúa Cứu Thế là hoàn toàn vô nghĩa.

#3 Chúng ta sẽ mãi ở trong tội lỗi mình.

#4 Chúng ta sẽ không có hi vọng