Nếu Chúa không sống lại thì sao? Hãy theo dõi sứ điệp để trả lời những quan điểm sau:

#1 Cơ đốc nhân là những người ngu muội nhất

#2 Chúng ta chỉ là tôn giáo

#3 Tin lành của Chúa Cứu thế chỉ là chuyện cổ tích

#4 Tất cả loài người sẽ đau khổ đời đời nơi hoả ngục không thoát ra được