Mỗi một người, Chúa có các cách khác nhau để phán với từng người. Chúa dùng những hình ảnh quen thuộc để phán với chúng ta. Khi chúng ta nghe, nhận biết, và làm theo tiếng của Ngài thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được nhiều điều sâu nhiệm và tuyệt vời hơn nữa trong Chúa của chúng ta.

#1 Chúa phán qua chiêm bao và khải tượng.

#2 Chúa phán qua lời tiên tri.

#3 Chúa phán qua lời kinh thánh.

#4 Chúa phán qua Đấng Christ.