Việc nghe tiếng Chúa cực kì quan trọng trong đời sống của mỗi người tin. Những điều kiện quan trọng để nghe được tiếng Chúa:

03:57 #1 Đặt Chúa làm trọng tâm và trước hết

19:44 #2 Phải có lòng khao khát

31:56 #3 Phải từ bỏ xác thịt

37:20 # Những điều làm cản trở việc nghe tiếng Chúa