Sự Kêu Gọi

Được kêu gọi là một đặc ân từ Chúa. Người được kêu gọi là người đã được Đức Chúa Trời thấy trước và đánh dấu hầu thực hiện công tác mà Ngài đã dành sẵn.