Những hình ảnh trong Kinh Thánh luôn gắn liền với ý nghĩa đằng sau đó.

Áo choàng gắn liền đến sự công chính của Đức Chúa Trời, sứ điệp tiếp theo nói đến tấm lòng của Cha Thiên Đàng khi Ngài mang nhẫn vào ngòn tay người con hoang đàng trờ lại.

Chiếc nhẫn trao ra cũng là thẩm quyền Cha ban.