Đôi giày nói đến sự đi lại, tự do đi theo con đường của riêng mình. Nhưng khi một người cởi giày ra chính là cởi bỏ quyền cá nhân để trao mọi sự cho Chúa... không còn đi theo hướng riêng của mình nữa... hãy tìm hiểu!

05:56 #1. Cởi bỏ quyền lợi cá nhân

17:04 #2. Khôi phục vị trí làm con

26:55 #3. Bạn không đi một mình