Mỗi chúng ta đều nhận được ân điển từ Chúa cách dư dật để nhận được sự thương xót từ Ngài. Mặc dầu không ai trong chúng ta xứng đáng, nhưng Chúa vẫn cứu vớt chúng ta qua đức tin của con yêu dấu Ngài là Cứu Chúa Jê-sus. Ân điển Chúa không dừng lại tại đó, mỗi chúng ta cũng sống trao ân điển cho người khác như Chúa đã ban ân điển cho chúng ta để tiếp tục xây dựng mối thông công giữa tất cả anh chị em trong Chúa.